Na temelju članka 19. Statuta Zavičajnog kluba Kupres ( u daljnjem tekstu: Klub) predsjedništvo Kluba na sjednici održanoj 26. travnja 2004. g.

donijelo je odluku o sazivanju Sabora Kluba koji će se održati 8. svibnja 2004. g. u 19.00 sati na Zagrebačkom velesajmu u dvorani restauracije Globus.

 

Saboru se predlaže sljedeći

  

D N E V N I   R E D


  1. Usvajanje zapisnika s osnivačkog Sabora

  2. Izbor radnih tijela Sabora (zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika)

  3. Izvješća o radu: Predsjedništva kluba, Nadzornog vijeća, Financijsko izvješće

  4. Program rada Kluba za 2004.g.

  5. Prijedlog odluke o visini članarine

  6. Različito

 

PREDSJEDNIK KLUBA

Ivan Grgić